Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 KY YEU 01 25/09/2023 KỶ YẾU GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI VÀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
2 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP 13/05/2023 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
3 DT Luat dat dai 2023/QH15 23/02/2023 Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
4 Quyết định 1895/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XVI, 2022-2023
5 Kế hoạch số 297/KH-BTC 12/10/2022 Kế hoạch số 297/KH-BTC ngày 13/10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 16, 2022-2023
6 Quyết định 1896-QĐ-BTC 12/10/2022 Quyết định 1896-QĐ-BTC, ngày 13/10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bình Phước về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ 16 (2022-2023)
7 Quyết định 1730/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định công nhận giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 15
8 Quyết định 02/QĐ-HTSTKT 22/05/2022 Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra Hội thi STKT tỉnh lần thứ 7, năm 2022-2023
9 Kế hoạch số 03/KH-HTSTKT 22/05/2022 Kế hoạch kiểm tra Hội thi STKT tỉnh lần thứ 7, năm 2022-2023
10 Quyết định 2927/QĐ-UBND 14/11/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 7, 2022-2023
11 Kế hoạch số 343/KH-BTCHTSTKT 14/11/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 7, 2022-2023
12 Quyết định 2929/QĐ-UBND 14/11/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 15, 2021-2022
13 Kế hoạch số 344/KH-BTC 14/11/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 15, 2021-2022
14 Quyết định 2930/QĐ-BTC 14/11/2021 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XV, năm 2021-2022
15 Quyết định 2928/QĐ-HTSTKT 14/11/2021 Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần VII, năm 2022-2023
16 Quyết định số 2847/QĐ-BTC 03/11/2021 Ngày 4-11-2021, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước đã công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi lần thứ XIV, năm 2020-2021.
17 Quyết định số 2846/QĐ-HTSTKT 03/11/2021 Ban tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã công nhận mô hình, sản phẩm, giải pháp đạt giải tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2020-2021.
18 KH: 82/KH-LHH 06/09/2021 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" của Liên hiệp các hội KH&KT Bình Phước
19 QĐ:80/KH-LHH 05/09/2021 Quyết định về việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19"
20 2927 30/08/2021 Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
21 KH: 248/KH-UBND 20/07/2021 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 7/4/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
22 Hướng Dẫn 212/HDLT-HĐTĐKT-LHH 09/03/2021 Hướng dẫn liên tịch về khen thưởng, biểu dương cá nhân tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II loại giỏi, xuất sắc và trí thức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
23 Công văn số 14/SKHCN-QLKHCN 05/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 14/SKHCN-QLKHCN ngày 6/1/2021 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022
24 Kế hoạch số 264/KH-BTC 29/10/2020 Nhằm tổ chức chu đáo và thành công Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 13, năm 2019-2020 và Phát động Cuộc thi lần thứ 14, 2020-2021. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải, cụ thể như sau:
25 Quyết định số 2719/QĐ-UBND 29/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 14.
26 Kế hoạch số 04-KH/TU 28/10/2020 Kế hoạch gặp mặt, đối thoại và tuyên dương trí thức tiêu biểu năm 2020
27 Kế hoạch số 02-KH/TU 21/10/2020 Kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
28 Công văn 2557/UBND-KGVX 28/07/2020 Công văn khẩn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Bạch hầu
29 339/LHHVN-HTQT 16/06/2020 Hướng dẫn đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của Việt Nam
30 153/KH-UBND 08/06/2020 Kế hoạch 153/KH-UBND về việc xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31 ....-BC/TU 18/05/2020 Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI
32 196/LHHVN 21/04/2020 Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020
33 Kế hoạch số 55/KH-LHH 05/04/2020 Kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt "Toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19" với chủ đề "Cán bộ, nhân viên cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19"
34 Kế hoạch số 54/KH-LHH 05/04/2020 Kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng mô hình tiêu biểu và xây dựng điển hình tiên tiến xuất sắc năm 2020
35 Kế hoạch số 65/KH-UBND 10/03/2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước
36 DT "Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình 04/03/2020 Dự thảo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước
37 Quyết định 335/QĐ-UBND 23/02/2020 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần 6, 2020-2021
38 Quyết định 336/QĐ-HTSTKT 23/02/2020 Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần 6, năm 2020-2021
39 Kế hoạch số 41/KH-HTSTKT 23/02/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2020-2021
40 142/QĐ-TTg 20/01/2020 Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
41 Quyết định 2281/QĐ-BTC 29/10/2019 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII, 2019-2020
42 Kế hoạch số 246/KH-BTC 29/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII, năm 2019-2020
43 Quyết định 1995-QĐ-UBND 23/09/2019 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII (2019-2020)
44 - Danh sách SPMH Chung khảo Cuộc thi STTTNNĐ XII 16/07/2019 Theo đó, có 95 sản phẩm, mô hình của 11 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước vào Chung khảo Cuộc thi lần thứ 12.Ngày 24/7/2019, BTC Cuộc thi sẽ tiến hành chấm Chung khảo Cuộc thi STTTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 12.
45 - Hồ sơ tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ, trí thức 14/07/2019 Bộ hồ sơ dành cho thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và trí thức tiêu biểu tham gia đợt xét chọn tuyên dương, khen thưởng và tôn vinh năm 2019 của tỉnh Bình Phước.
46 - Kế hoạch số 163/KH-BTC 04/07/2019 Theo đó, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước là cơ quan thường trực cuộc thi; các đơn vị phối hợp tổ chức gồm: Sở GD&ĐT, Liên hiệp các hội KH&KT, Sở TT&TT, Tỉnh Đoàn và Trường Đại học Lạc Hồng.
47 - Thể lệ số 1402/QĐ-BTCROBO 04/07/2019 Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích các trường học chủ động thành lập đội Robocon dự thi và đăng bằng văn bản, gửi về Sở KH&CN tỉnh trước ngày 30/8/2019. Các đội đăng ký sẽ được tham gia tập huấn lắp ráp và điều khiển robot. Mỗi đơn vị đăng ký sẽ được mượn một bộ thiết bị chuẩn để tham khảo. Ban Tổ chức cũng sẽ cung cấp các trang thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ cho các đội tham gia thi đấu.
48 - Thông báo số 129/TB-UBND 02/07/2019 Ngày 25/5/2019, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số 129/TB-UBND về nhu cầu thu hút nguồn nhân lực năm 2019. Theo đó, tỉnh cần thu hút 17 chỉ tiêu. Trong đó, thu hút 16 chỉ tiêu về công tác ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 01 chỉ tiêu về công tác ở cấp thị xã.
49 - Thông báo số 509/TB-LHHVN 02/07/2019 Thời gian họp: Từ ngày 01 đến ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Nha Trang.
50 - Công văn số 447/LHHVN-TCCSH 13/06/2019 Thời hạn hoàn thành báo cáo và gửi về LHH Việt Nam trước ngày 15/7/2019.

KY YEU 01

KỶ YẾU - GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI VÀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

lượt xem: 155 | lượt tải:300

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

lượt xem: 135 | lượt tải:38

DT Luat dat dai 2023/QH15

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

lượt xem: 265 | lượt tải:52

Quyết định 1895/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XVI, 2022-2023

lượt xem: 377 | lượt tải:79

Kế hoạch số 297/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 16, 2022-2023

lượt xem: 348 | lượt tải:63
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,792
  • Tháng hiện tại21,940
  • Tổng lượt truy cập916,309
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây